บันทึกข้อตกลง
โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรมมีบันทึกข้อตกลง (MoU) กับมหาวิทยาลัยมหิดล (MU) วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยบูรพา โปรแกรมที่นำเสนอภายใต้บันทึกข้อตกลงเหล่านี้คือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
โปรแกรมนี้สามารถรับปริญญาใบที่ 2 ได้ ในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีโดยเป็นโครงการร่วมกับ University of Sussex สหราชอาณาจักร นักศึกษาสามารถเลือกเรียนปี 3 และ 4 ที่ University of Sussex เพื่อให้ได้ปริญญาอีกใบ หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาอาจหางานทำในบริษัทด้านการดูแลสุขภาพและองค์กร R&D ซึ่งรวมถึงโรงพยาบาล เทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมยาทั้งในและต่างประเทศ
ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
นักศึกษาอาจได้รับปริญญาตรีสองใบจากมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ New York College of Environmental Science and Forestry (SUNY-ESF) ที่เมือง Syracuse รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน
นี่คือปริญญาใบที่2ร่วมกับกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โอกาสในการฝึกงานสำหรับนักศึกษามีอยู่ในอุตสาหกรรมชั้นนำ เช่น Western Digital (Thailand) Co., Ltd. และ Siam Cement Group (SCG)
นวัตกรรมชีวภาพ
เป็นโปรแกรมสหสาขาวิชาชีพพร้อมปริญญาอีกใบหากท่านเลือกจาก University of Sussex
คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมและข้อมูลวิทยาศาสตร์
นักศึกษาที่มีโอกาส ได้รับปริญญาสองใบจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเคอร์ติน ประเทศออสเตรเลีย และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยทั่วไป นักศึกษาจะเรียนรายวิชาตามแผนการศึกษาและใช้เวลา 4 ภาคการศึกษาปกติแรกที่มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อเนื่องกัน 4 ภาคเรียนแรก แล้วจึงเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเคอร์ติน 3 ภาคเรียนปกติต่อเนื่องกัน
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (B.BA)
 • บริหารธุรกิจ
 • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • การตลาด
 • การเงิน
ศิลปศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตร์ (BA.Sc.)
 • การสร้างสรรค์เทคโนโลยี
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (BF.A)
 • นิเทศน์การออกแบบ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (B.Sc.)
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • เคมี
 • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • ฟิสิกส์
ศิลปศาสตรบัณฑิต
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการระดับโลก
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปริญญาตรีการจัดการ
 • ปริญญาตรีการจัดการในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเดินทางและการบริการ
  วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลมีข้อตกลงแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรกว่า 100 แห่ง
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
 • การจัดการโรงแรม
  โปรแกรมนี้มีความร่วมมือกับ Vatel Hotel and Tourism Business School
  และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน Marco Polo ที่ได้รับรางวัลในโรงเรียน Vatel อื่นๆ
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจในการจัดการแบรนด์หรู
  โปรแกรมนี้เน้นที่การพัฒนากลยุทธ์ของความสัมพันธ์ของแบรนด์และการจัดการอุตสาหกรรมหรูหรา
  โรงเรียนพันธมิตรสำหรับโปรแกรมนี้คือ Paris School of Business ประเทศฝรั่งเศส
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบการสื่อสารดิจิทัล
เป็นหลักสูตร International Double Degree ที่เสนอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมซิตี้ ประเทศอังกฤษ นักเรียนพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการออกแบบภาพเพื่อสร้างเนื้อหาที่หลากหลายตั้งแต่ภาพประกอบไปจนถึงสื่อเชิงโต้ตอบและการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ
ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยบูรพาจะแจ้งโรงเรียนของเราเกี่ยวกับเกณฑ์การรับเข้าเรียน โปรแกรมที่เปิดสอน และการพิจารณาพิเศษที่ทางโรงเรียนกำหนดให้กับนักเรียนของเรา นักเรียนสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมได้จากครูแนะแนวมหาวิทยาลัยของโรงเรียน